• Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů:

Základní škola a Mateřská škola Dolní Břežany
IČO: 629 35 747
Dolní Břežany, Na Vršku 290, PSČ 25241
Zřizovatel: Obec Dolní Břežany

Kontakty na správce najdete ZDE.


Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce osobních údajů jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci agendy ve všech součástech školy. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, informaci o Vašich osobních údajích) a námitky. Také Vám poskytujeme informace o tom, jak a proč s Vašimi osobními údaji nakládáme.


O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec správce (DPO).

Kontakt na  pověřence pro ochranu osobních údajů:

Zuzana Krausová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

T604 679 889

M: zuzana.krausova@sms-sluzby.cz

Whttps://www.smscr.cz/

Fb: https://www.facebook.com/SMSCR.CZ  

SMS-služby s.r.o. V Rovinách 934/40 140 00 Praha 4 - Podolí

Datová schránka: j49zfqv

 

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v kterékoli ze součástí školy, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce ZŠ a MŠ Dolní Břežany.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci (ZŠ a MŠ Dolní Břežany) spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i v případě stížnosti[1]. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.


Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v kterékoli ze součástí školy (odborně řečeno – zpracováváme je  jako správce), máte právo:

 1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
 2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné. Požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
 3. V případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
 4. Dále se o zpracování svých osobních údajů můžete dozvědět více v informacích vztahujících se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže.
 5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu osobniudaje@skolabrezany.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že žádáte o odvolání souhlasu pro určitý subjekt (žáka, zákonného zástupce, zaměstnance). Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně. My Vás následně budeme kontaktovat za účelem identifikace a stanovení dalšího postupu.
 6. Při všech dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
 7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem (ZŠ a MŠ Dolní Břežany), máte právo podat stížnostÚřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem (srov. výše). Jeho úkolem je především dohlížet právě na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

 


Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme?

Velkou část údajů o žácích, uchazečích a jejich zákonných zástupcích zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (školský zákon, zákony o zdravotním a sociálním pojištění, vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky, vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a další). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, údaje o zdravotní způsobilosti, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci. Údaje ze školní matriky pravidelně předáváme státním institucím v souladu se zákony a vyhláškami.

Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci, případně je předáváme na žádost nebo z důvodu plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR nebo zdravotním pojišťovnám.

Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například v rámci pronájmů tělocvičny, zabezpečení zájmových kroužků, dále pro informování o školních událostech na webu a v některých dalších případech. V kombinaci se smlouvami zpracováváme také údaje potřebné pro školní stravování, školní výlety a zájezdy, školy v přírodě či lyžařské kurzy a další podobné agendy. S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci, popř. v případě akce pořádané školou je předáváme ubytovacímu zařízení, plavecké škole, cestovní agentuře apod.


Na základě smluvní dohody o zachování mlčenlivosti a ochrany osobních a citlivých údajů jsou vždy předávána pouze nezbytná data.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské unie.

Osobní údaje, které zpracováváme, nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování ani profilování.


Pravidla cookies

Cookies

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb, k ochraně vašich dat..

Přečtěte si o typech souborů cookie, které Google používá, a o tom, jak společnost Google a její partneři tyto soubory cookie využívají v reklamě. Zásady ochrany soukromí popisují, jak při používání souborů cookie chráníme vaše osobní údaje a další data.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Poučení uživatelů o využívání Google Analytics

Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich stránek, používáme službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“).

Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Pro některé prohlížeče si můžete nainstalovat rozšíření Plugin pro odhlášení od reklamního souboru cookie, který zabrání odesílání vašich dat do Googlu.

Soubory cookie Google Analytics

Google Analytics používá k vytváření přehledů o interakcích uživatelů na webu zákazníka Google Analytics především soubory cookie první strany.

U zákazníků, kteří využívají reklamní funkce Google Analytics, používáme reklamní soubory cookie společnosti Google. Ty umožňují službám v Obsahové síti Google (například AdWords) aktivovat funkce jako remarketing. Další informace o tom, jak společnost Google využívá reklamní soubory cookie, naleznete na stránkách ohledně ochrany soukromí v rámci služeb Google. Chcete-li spravovat nastavení těchto souborů cookie a odhlásit se od těchto funkcí, přejděte na podstránku o nastavení ukládání cookies nebo zakažte ukládání ve svém prohlížeči.

Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Pro některé prohlížeče si můžete nainstalovat rozšíření Plugin pro odhlášení od reklamního souboru cookie, který zabrání odesílání vašich dat do Googlu.

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs


 

[1] Čl. 38 odst. 5 ON

Nejnovější články a aktuality
MmViN