• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Jsme pilotní školou programu na podporu duševního zdraví a pohody žáků ZŠ

Naše škola navázala spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a nadací RSJ. V našem 6. ročníku probíhá pod vedením Mgr. Vyšínové v rámci předmětu výchova ke zdraví pilotáž programu na podporu duševního zdraví a pohody žáků. Cílem je zkvalitnění výuky výchovy ke zdraví a osobnostní a sociální výchovy v České republice.

Základní informace o kurikulu podpory duševního zdraví žáků základních škol  „Všech pět pohromadě“

Stále více pozornosti je věnováno potřebě zabývat se narůstajícím výskytem duševních onemocnění dětí a mládeže a podpoře duševního zdraví žáků ve školách. Výzkumy ukazují, že výuka sociálně-emočního učení (SEU) spolu se zvyšováním gramotnosti v oblasti duševního zdraví (GDZ) může žákům poskytnout takové schopnosti a vědomosti, které jim umožní naplnit svůj potenciál a právo na uspokojivý a kvalitní život. Zároveň se u nich sníží riziko rozvoje  psychologických obtíží. Ve střední a východní Evropě je ale o kvalitní a dostupné kurikula SEU nouze.

Výzkumná skupina Národního ústavu duševního zdraví ČR zaměřená na duševní zdraví dětí a adolescentů vyvíjí univerzální kurikulum sestávající z 18 plánů vyučovacích hodin pro žáky 6. tříd, výukového manuálu a školení pro pedagogy zaměřených na podporu duševního zdraví žáků ZŠ.

Čerpá z vědecky ověřených vzdělávacích intervencí a spolupracuje s českou a zahraniční platformou expertů a klíčovými zájmovými skupinami. Kurikulum je vyvíjeno tak, aby bylo proveditelné, přijatelné, založené na důkazech a aby po výzkumné evaluaci efektivity mohlo být plošně vyučováno v rámci stávajícího vzdělávacího rámce pro ZŠ.

Cílem projektu je zlepšení sociálních a emočních kompetencí žáků a zvýšení jejich povědomí o duševním zdraví, které u nich povede k rozvoji schopnosti sebereflexe, sebeřízení, sociálního vědomí, péče o mezilidské vztahy a zodpovědného rozhodování.

 

Nejnovější články a aktuality
YWJmNTc1