• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Projekt logopedické prevence v MŠ

Od ledna do srpna 2016 realizovala MŠ Dolní Břežany projekt Logo chvilky se slovíčky pro neohebné jazýčky,, se kterým školka uspěla v dotačním programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 (č.j MŠMT-23534/2015) financovaném z prostředků MŠMT.

Školka se dlouhodobě zaměřuje na včasné podchycení logopedických vad u dětí a jejich komplexní řešení. Cílenou logopedickou intervencí bychom chtěli dosáhnout toho, aby měly děti před vstupem do ZŠ nejen správnou výslovnost všech hlásek, ale aby u nich byla rozvinuta řeč ve všech jazykových rovinách. V propojení s rozvojem ostatních oblastí vývoje, budou mít tyto děti usnadněnou další vzdělávací cestu.

Díky realizaci projektu byly další tři učitelky školky proškoleny v akreditovaném programu Logopedický asistent. Školka zároveň dokoupila řadu výukových materiálů a pomůcek, které přispějí k rozvoji řečových schopností a jazykových dovedností dětí.

Od září 2016 budou zařazeny do programu školky pravidelné „logopedické chvilky“ zaměřené na rozvoj jednotlivých úrovní jazyka – slovní zásobu, správnou výslovnost, rozkmitání a obratnost jazyka, uvolnění a gymnastiku mluvidel, hlasová a dechová cvičení, rozvoj fonematického sluchu, smyslové vnímání. Současně bude procvičována motorika řečových orgánů a jemná motorika. Školka se chce dále zaměřit na užší spolupráci s rodiči při řešení logopedických problémů u dětí. 

Nejnovější články a aktuality
YWEyZjV