• Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider

O ŠKOLE

Základní škola Dolní Břežany je úplná základní škola s devíti postupnými ročníky. V jednotlivých ročnících jsou tři až čtyři paralelní třídy (podle „síly“ populačního ročníku). V současné době školu navštěvuje cca 600 žáků. Školní družina má max. kapacitu 250 žáků. Mateřskou školu navštěvuje 158 dětí. Školní kuchyně má po rekonstrukci kapacitu více než 1000 jídel.

Od školního roku 2016/2017 jsme nově zahájili výuku ve třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.HISTORIE A POPIS ŠKOLY

První školní budova byla v Dolních Břežanech postavena Arcibiskupstvím pražským v roce 1826 v centru obce v těsném sousedství zámecké kaple.

Současný areál školy se rozkládá na východním okraji obce Dolní Břežany. Tvoří ho hlavní budova původní školy, nový školní pavilón (dokončený 2015), nově vybudovaná tělocvična, resp. sportovní hala (otevřená na podzim 2017), třípavilónová budova školky (2007), montovaná dvoupodlažní přístavba (2010), ve které jsou tři třídy mateřské školy,  venkovní plochy a nově zbudované (2017) víceúčelové hřiště. Součástí areálu je také pavilon, v němž se nachází bývalá tělocvična, resp. 2 tělocvičné sály vybudované v roce 2003 z bývalé kotelna a uhelny.

Hlavní budova školy byla vybudována podle typového projektu pavilónové školy konstrukčního systému MS a byla zprovozněná od září 1984. Budova se sestává z několika křídel nebo vzájemně propojených pavilonů. Tvoří ji:

 • přízemní vstupní pavilon, ve kterém je vstupní zádveří, šatnová hala se šatními skříňkami pro žáky, hala školy a počítačová učebna;
 • dvoupodlažní pavilon učeben - v přízemí je osm kmenových učeben, jazyková učebna, sborovna a dva kabinety; v patře je pět kmenových učeben, jazyková učebna, odborná učebna přírodovědných předmětů a tři kabinety;
 • dvoupodlažní pavilon - v patře je školní kuchyně a jídelna, v přízemí technické a provozní zázemí školy;
 • pavilon, ve kterém se nachází dva malé byty pro ubytování učitelů

V těsném sousedství pavilonu jídelny je pavilon - původně s kotelnou a uhelnou - kde jsou dnes dva tělocvičné sály.

Škola původně (v roce 1984) nebyla zrealizována v plném rozsahu projektu a zůstala vlastně nedokončená o další křídlo. Až do počátku 21. století nebyly ve škole provedeny žádné výraznější úpravy, pouze byla vybudována plynová kotelna. Škola byla bez tělocvičny, cvičilo se v hale školy. Budova školy už naprosto neodpovídala standardům a požadavkům na moderní školu. V roce 2003 obec ve spolupráci s vedením školy nechala připravit investiční záměr Rekonstrukce a přístavba školy. Reagovala tak nejen na skutečný technický stav budovy, ale i na situaci, kdy docházelo k odlivu žáků a budova neodpovídala požadavkům na zajištění moderní a kvalitní výuky. Investiční záměr stanovil nezbytné kroky k nápravě situace a jejich předpokládaný časový harmonogram.

Na základě tohoto investičního záměru byly postupně zrealizovány tyto kroky:

 • podzim 2003 až únor 2004: tělocvična - z bývalé kotelny a uhelny byly vytvořeny dva cvičební sály (náklady 3,3 mil.);
 • červen až září 2004: vnější rekonstrukce budovy školy – proběhla generální oprava střechy, zateplení pláště a zhotovení dřevěné fasády, výměna všech oken a dveří, generální rekonstrukce kuchyně, jídelny, skladů a technického zázemí (náklady 45,6 mil. Kč);
 • červenec až srpen 2005: rozšíření počítačové učebny (zbourání příčky mezi učebnami), zvýšení kapacity ze 14 žákovských počítačů na 24, vybavení učebny novým nábytkem;
 • listopad 2006: dokončení rekonstrukce a přestavby bývalého služebního bytu na 2 garsoniéry pro učitele (náklady 0,9 mil. Kč);
 • květen 2006 až srpen 2007: výstavba nové třípavilónové budovy MŠ pro 84 dětí (43,1 mil. Kč).

V roce 2009 uspěla obec Dolní Břežany ve spolupráci s vedením školy s dvěma následujícími projekty ve výzvách ROP NUTS 2 Střední Čechy:

 • „Modernizace Základní školy v Dolních Břežanech – cesta k inovativní výuce“: realizace tohoto projektu proběhla v červnu až září 2010. Jednalo se o úplnou rekonstrukci všech rozvodů a všech vnitřních prostor školy. Nově byly provedeny rozvody teplé a studené vody, kanalizace, silno i slaboproudé elektrické rozvody, strukturovaná kabeláž, zabezpečovací zařízení, školní rozhlas a systém zvonění. Na podlahách společných prostor jsou nové povrchy. Zcela zrekonstruované jsou toalety pro žáky i učitele. Ve všech třídách jsou nové podlahy, osvětlení a tabule. Druhou částí projektu bylo vybavení školy a všech tříd moderními informačními a komunikačními technologiemi a učebními pomůckami, včetně digitálního systému Pasco pro měření přírodovědných veličin (náklady 32,3 mil. Kč);
 • „Připravme se do školy – tvořivá školka pro všechny děti z obce“: jednalo se o montovanou přístavbu 2 tříd MŠ s kapacitou 50 dětí a o vybavení stávajících i nových tříd informačními a komunikačními technologiemi. Realizace proběhla v jarních měsících roku 2010. Spolu s realizací tohoto projektu obec financovala ještě stavbu patra, ve kterém jsou dvě třídy pro základní školu (náklady 22 mil. Kč).

Na podzim roku 2015 bylo završeno mnohaleté úsilí a snažení týmu lidí z vedení obce a školy a po roční výstavbě byl otevřen zcela nový třípodlažní pavilón školy s přilehlým parkovištěm. Zároveň jsme během léta 2015 vybudovali novou jídelnu v nástavbě nad vstupní halou školy a zrekonstruovali a rozšířili kuchyň. Tato svým rozsahem mimořádná akce si vyžádala i mimořádné náklady ve výši 125 miliónů korun.

V novém pavilonu je osm prostorných kmenových tříd, dva víceúčelové sály, které  dopoledne slouží celé škole, např. pro projektovou výuku, a odpoledne je využívá školní družina. Ve třetím podlaží je devět dalších, trochu menších, učeben. Tyto nové prostory nám, mimo jiné, umožnily od září 2016 otevřít třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. V pavilonu je také nová sborovna (kam se konečně vejde celý pedagogický sbor), důstojné zázemí pro učitele a  kanceláře vedení školy. S původní budovou je pavilon propojen velkorysým spojovacím krčkem se šatními skříňkami. Do nových šaten a tím i do nové budovy se dá vstoupit jak za dvora školy, tak z opačné strany od nově zbudovaného parkoviště. Po obvodu spojovacího krčku je nainstalováno 10 uměleckých děl, které ve zkratce představují vývoj výtvarného umění od 14. do 20. století.

Přestěhování tříd prvního stupně do nového pavilonu nám umožnilo se v původní budově konečně prostorově nadechnout. Nyní si tedy konečně užíváme to, co je vlastně normální, ale nám to bylo po dlouhé roky z prostorových důvodů upíráno – všechny třídy mají svoje kmenové učebny! Navíc můžeme znovu využívat řadu odborných učeben: přírodovědnou a Pasco učebnu, dvě jazykové, PC učebnu a výtvarnou učebnu. Jednu učebnu plánujeme navíc upravit a vybavit jako knihovnu, čítárnu a hudebnu.

V rámci této stavební akce byla v nástavbě nad vstupní částí školy vybudována také zcela nová jídelna o ploše 350 m2  pro 230 strávníků. Rozšířená a kompletně zrekonstruovaná byla také kuchyně, která má nyní kapacitu až 1000 jídel.

Zprovoznění všech nových prostor bylo pro naši školu opravdu přelomovým a historickým mezníkem.

Od roku 2003 do roku 2016 bylo v naší škole proinvestováno téměř 273 miliónů korun.

Na podzim 2016 byla dále zahájena výstavba nové tělocvičny, resp. moderní sportovní haly propojené s novým školním pavilonem. Slavnostně otevřena byla na podzim 2017. V její těsné blízkosti vzniklo ve spolupráci s obcí nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Škole se podařilo získat prostředky na přestavbu bývalých tělocvičných sálů (srov. výše) na  moderní polyfunkční dílny a jedné z učitelských garsoniér na cvičnou kuchyňku. Oboje by mělo být zprovozněno během školního roku 2019/2020.


VYBAVENÍ ŠKOLY

 

PROSTOROVÉ, MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Prostory školy již byly podrobně popsány výše.

Celá škola je bezbariérově přístupná. V roce 2017 škola spolu s obcí zrealizovala přebudování původních nevyhovujících venkovních hřišť na moderní polyfunkční hřiště s umělým povrchem. Na dvoře školy stojí montovaná kontejnerová budova, ve které jsou tři třídy MŠ. Obec chystá výstavbu zcela nové budovy MŠ mimo areál školy (u sportovního hřiště SK Olympia). Po zprovoznění nové školky (snad v roce 2018) bude montovaná stavba rozebrána a již máme připravený projekt na revitalizaci školního dvora.

Škola může pro své aktivity také využít hřiště v Centrálním parku, který se nachází v přímé blízkosti školy (skatepark, hřiště na míčové hry, několik hřišť pro menší i větší děti, venkovní amfiteátr) a tzv. Oranžové hřiště v lokalitě Za Parkem.

Učebny školy jsou umístěny ve dvou pavilonech, které jsou vzájemně propojeny velkorysými prostory šaten a dalšími obslužnými prostory (hala školy, kanceláře, sklady atd.). Dále jsou žákům a učitelům, například k projektové výuce, k dispozici dva víceúčelové sály, které se dají snadno propojit v jeden velký sál vybavený velkým dataprojektorem a velkým plátnem, ozvučením a osvětlením, ve kterém se může shromáždit celá škola. Po obědě tyto prostory využívá školní družina. Učitelé mají k dispozici prostorné kabinety a dvě sborovny, vedení školy pak důstojné pracovní zázemí.

Celkem má škola k dispozici 32 učeben (včetně odborných – přírodovědné, počítačové, výtvarné, jazykových, speciálně-pedagogických atd.). Všechny kmenové učebny jsou vybavené interaktivní tabulí s dataprojektorem a ozvučením, vizualizérem a učitelským notebookem. Samozřejmostí je ve všech třídách moderní žákovský nábytek. Celé škola je propojená počítačovou sítí a pokryta wi-fi signálem.

Vybavení odborných učeben:

 • počítačová a mediální učebna s možností interaktivní výuky - 30 nových žákovských počítačů a jedna učitelská počítačová sestava. V učebně je dále výškově stavitelná interaktivní tabule s integrovaným ozvučením a dataprojektorem. Interaktivní tabule je kombinovaná s dvěma tabulemi pro popis fixem. Celá učebna je klimatizovaná, aby při chodu všech počítačových stanic nedocházelo k nepříjemnému přehřívání místnosti. Tato učebna umožňuje interaktivní formy výuky. Všechny třídy zde mohou využít interaktivní tabuli s hlasovacím zařízením.
 • Odborná učebna pro přírodovědné předměty s možností interaktivní výuky - tato učebna je vybavena výškově stavitelnou interaktivní tabulí s dataprojektorem, dvoudílnou pylonovou tabulí, uzamykatelnou katedrou s učitelským notebookem a DVD přehrávačem. Učebna je pětikanálově ozvučena a může se využít jako „kino“. V učebně je dále laboratorní demonstrační stůl s dřezem a nad ním výkonná vzduchotechnika. V rámci projektu bylo pořízeno i následující vybavení – učitelský mikroskop s připojením na PC (tento kvalitní mikroskop umožní promítnout obraz na interaktivní tabuli, všichni žáci tak mohou sledovat, co dělá učitel a popř. si takto ověřit, zda jsou jejich výsledné obrazy shodné), 10 ks žákovských mikroskopů, aby si ve skupinách mohli ověřit své poznatky v praxi, stereolupa (trojrozměrný mikroskop), vizualizér, laboratorní váhy digitální, digitální laboratorní teploměry a lékařský teploměr. Za skutečně velmi přínosné považujeme pořízení systému měření PASCO, který umožňuje měření některých veličin ve fyzice, biologii, chemii, ekologii, meteorologii v interiéru i v exteriéru. Žáci si díky tomuto systému mohou vyzkoušet praktické příklady, veličiny tak pro ně nejsou jen vzorečkem či shlukem písmen. Vybavení dále zahrnuje 4 žákovské počítačové sestavy, které mohou být využívány přímo při výuce k samostatné i skupinové činnosti, dohledávání informací, hledání souvislostí, zpracovávání výsledků atd. Zároveň je možné rozlišit přístup k dětem – děti rychlejší, nadanější mohou dopředu zpracovávat úlohy, se kterými seznámí třídu, popř. děti s poruchami učení mohou využít speciální výukový software usnadňující pochopení problému atd.
 • jazykové učebny - při výuce cizího jazyka dochází k dělení tříd. Učebny jsou vybaveny učitelskou sestavou PC, dataprojektorem a plátnem, uzamykatelnou katedrou pro zajištění bezpečnosti vybavení. Jsou kvalitně ozvučeny, aby bylo možné poslouchat mluvené texty v dostatečné kvalitě a využít tak výukových programů. Zároveň je každá učebna vybavena 4 sestavami žákovských PC, kde mohou děti pracovat ve skupinách nebo samostatně. Hodina se tak dá rozložit do několika různých typů aktivit, které ale dohromady utváří komplexní přístup k zvládnutí jazyka. Zatímco např. jedna skupina cvičí gramatiku na počítači, učitel může s druhou skupinou diskutovat a efektivně s každým hovořit. Další skupina může vyhledávat cizojazyčné texty a seznámit pak ostatní v cizím jazyce s výsledkem nebo poslouchat a opakovat výslovnost rodilého mluvčího. Zároveň lze zaměstnat žáky jazykově nadané těžším úkolem a zamezit tak jejich vyrušování v hodině. Škola navíc zajistila software pro jazykovou výuku děti se specifickými poruchami učení (SPU), který jim má pomoci srozumitelnou formou překonat obtíže při práci s cizím jazykem.

HYGIENICKÉ VYBAVENÍ

Celá škola má velmi moderní sociální zařízení pro žáky i učitele, včetně toalet pro vozíčkáře. K dispozici jsou i sprchy a hygienické kabiny. Ve všech třídách je umyvadlo s teplou a studenou vodou.

Pro dodržování pitného režimu žáků i pracovníků školy slouží nápojové automaty. Žáci mohou také využívat automat s dotovaným „školním mlékem“. Školní a závodní stravování je zabezpečeno v moderní školní jídelně, která nabízí výběr ze dvou hlavních jídel prostřednictvím webové aplikace a čipu.


CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU

Pedagogický sbor školy tvoří ředitelka, 2 zástupkyně ředitelky, pedagogové ZŠ, včetně asistenta (asistentů) pedagoga, a vychovatelky školní družiny. Provoz budovy školy zajišťuje řada nepedagogických pracovníků.

Při škole funguje poradenské pracoviště (speciální pedagog, školní psycholog, metodik prevence, výchovná poradkyně) zaměřené na práci s dětmi se SVP a dětmi mimořádně nadanými. Pedagogický sbor, žáci a rodiče mají dále možnost využít služeb Regionálního poradenského pracoviště (RPP), které rovněž nabízí služby psychologa, speciálního pedagoga a také logopeda. RPP nabízí dále nejrůznější kurzy pro školní i předškolní děti i individuální terapeutické lekce.

Součástí školy je i šestitřídní mateřská škola, kde pracuje 12 učitelek a provozní zaměstnanci.

Všichni pedagogové se dále vzdělávají, pravidelně procházejí školeními, jsou motivováni k dalšímu vzdělávání. Všichni učitelé procházejí evaluačním i autoevaluačním procesem, sami si stanovují cíle, kterých chtějí v daném roce dosáhnout a hodnotí vlastní pokrokU.


DLOUHODOBÉ PROJEKTY A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Škola byla a je zapojena do realizace několika dlouhodobých projektů:

Regionální a poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Dolní Břežany (RPP)

Tento projekt, financovaný z ESF, byl zaměřen na problematiku rovných příležitostí, na práci s žáky se SVP, žáky mimořádně nadanými, jejich rodiči a učiteli. Cílem bylo nabídnout skutečně komplexní služby. Projekt byl realizován v letech 2010  – 2011 a v současné době je v režimu udržitelnosti.

Specifické cíle jednotlivých aktivit projektu:

 • včasné vyhledání dětí a žáků se SVP, dětí a žáků mimořádně nadaných;
 • kvalitní diagnostika problému umožňující rychle reagovat a pracovat na odstranění, popř. zmírnění problému, popř. rozvoji nadání;
 • efektivní a rychlé řešení vedoucí k nápravě na jednom místě;
 • dostupnost služeb, zkrácení čekacích lhůt;
 • naučit ve spolupráci s rodiči děti a žáky se SVP „učit se“ efektivně, umět zpracovávat informace při využití moderní ICT;
 • dát rodičům možnost rozšířit si poznatky o dané problematice, naučit se vést své dítě správným přístupem a motivovat je ke vzdělávání a zároveň respektovat jejich potřeby a nadání;
 • snížení stresu a zátěže při přestupu dětí z MŠ na ZŠ a žáků ze ZŠ na SŠ;
 • vytvořit vzdělávací program a metodické postupy pro práci s dětmi se SVP a dětmi nadanými a implementovat poznatky do ŠVP a výuky;
 • zpřístupnit uchopitelnou formou výuku AJ dětem se SPU při využití ICT;
 • vytvořit kvalitní a vstřícný tým pedagogických i odborných pracovníků, který bude efektivně naplňovat cíle ŠVP - v této oblasti zejména uplatňovat individuální přístup k dětem a žákům, respektovat jejich možnosti a nadání a dále je rozvíjet;
 • navázání spolupráce s pedagogickými a odbornými pracovníky z regionu založená na dalším šíření a sdílení získaných poznatků při práci s cílovou skupinou.

Kooperace a konkurenceschopnost (KOKOS)

Cílem projektu bylo zlepšit kompetence pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji, projektu se zúčastnilo 11 základních škol, probíhal pod vedením organizace PAU (Přátelé angažovaného učení). V rámci projektu byla organizována pravidelná setkání ředitelů škol a oborových učitelů s odborníky. Cílem byla výměna informací a zkušeností, hledání inspirace pro výuku, zvyšování kompetencí učitelů. Projekt byl realizován od února 2010 do června 2012 a byl rovněž financován z ESF, z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT pro něj bylo vyčleněno sedm a půl milionu korun.

Adopce na dálku

Od roku 2005 spolupracuje naše škola s humanistickým centrem „Narovinu“, které se zabývá adopcí afrických dětí na dálku. V roce 2006 jsme se stali adoptivními rodiči dívky Jenifar Akinay (narozena roku 2000 v Keni). Každý rok přispíváme na její vzdělávání. Finanční prostředky získáváme především z prodeje dětských výrobků na tradičních Vánočních trzích. Cílem projektu je seznamovat žáky s jinými kulturami, na konkrétním příkladu jim ukázat, jak mohou žít děti v jiných částech světa, naučit je solidaritě a snaze pomáhat potřebným.

Inovace výuky v ZŠ Dolní Břežanech (EU peníze školám)

Projekt byl realizován od května 2012 do listopadu 2014. Projekt byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci 1. prioritní osy Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.

Hlavní aktivity projektu:

 • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků 
 • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií 
 • Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základních škol
 • Zapojení školního speciálního pedagoga a školního psychologa do procesu inkluzívního vzdělávání žáků se SVP.

Zákony přírody na dosah žákům - Badatelský způsob výuky na ZŠ Dolní Břežany

Projekt byl realizován od dubna 2013 do prosince 2014 a financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost v rámci 1. prioritní osy Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Partnerem projektu byla Sunny Canadian International School – Základní škola a Gymnázium.

Cílem projektu bylo probudit zájem žáků o problematiku přírodních věd. Všechny klíčové aktivity směřovaly k inovaci tradičního způsobu výuky přírodních věd uspořádáním série přírodovědných experimentů realizovaných samotnými žáky v prostorách školy i mimo ni. Tento, tzv. badatelský způsob výuky, umožňuje dětem nejen poodhalit zákonitosti přírody, ale také nahlédnout jejich důležitost v našem každodenním životě.

Zkvalitnění výuky v ZŠ Dolní Břežany

Projekt byl realizován od července do prosince 2015 a financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci 1. prioritní osy Počáteční vzdělávání, oblasti podpory1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Projekt se zaměřil na 2 základní aktivity:

 • Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti – náplní této aktivity bylo zejména zavedení čtenářských dílen do výuky Českého jazyka a literatury s cílem zvýšit zájem o čtenářství a zlepšit čtenářskou gramotnost. Čtenářské dílny proběhly v 8 ročnících (1. – 8. třída) – v každé ročníku vždy v 1 třídě. Učitelé si pro každý ročník připravili tematické plány pro deset čtenářských dílen realizovaných během jednoho školního roku. V rámci projektu bylo dále zakoupeno na základě seznamu od učitelů 400 nových knih v papírové podobě, které budou žákům v hodinách k dispozici. Škola z projektu rovněž pořídila elektronické čtečky pro žáky.
 • Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí – díky realizaci projektu škola navázala partnerské vztahy se slovenskou základní školou z Trenčína. Na základě navázaného partnerství došlo k výměně zkušeností s výukou přírodovědných předmětů, probrány byly příklady dobré praxe, možnosti práce s technikou, moderní metody využívané ve výuce.

Realizace projektu velmi pozitivně přispěla ke zkvalitnění výuky zejména českého jazyka. Navázaná spolupráce otevřela nově možnosti pro sdílení zkušeností a znalostí i do budoucna.

Zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ Dolní Břežany (2016)

Projekt byl realizován od září 2016 do srpna 2018 a financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 3. prioritní osy Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

V rámci výzvy 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP se projekt zaměřil na více aktivit v rámci mateřské i základní školy s cílem zejména personálně posílit odborné zázemí školy a školky pro práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami a podpořit osobnostní profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání. Projekt obsahuje tyto aktivity:

 • Po dobu 2 let bude z projektu hrazen na poloviční úvazek školní asistent pro MŠ, který bude zejména v dopoledních hodinách pomáhat učitelkám mateřské školy při práci s dětmi.
 • Učitelky MŠ projdou sérií kurzů zaměřených na nácvik na čtenářskou gramotnost a na problematiku polytechnického vzdělávání.
 • Všechny učitelky MŠ budou mít v průběhu 2 let možnost využít služeb mentora. Mentor bude zajišťovat supervizi pro celý učitelský tým.
 • ZŠ bude mít díky realizaci projektu zajištěno na 2 roky financování polovičních úvazků pro speciálního pedagoga a psychologa, kteří budou úzce spolupracovat s pedagogickým sborem při řešení specifických potřeb žáků.
 • Učitelé ZŠ projdou rovněž sérií vzdělávacích kurzů zaměřených na matematickou gramotnost a přírodovědné vzdělávání.

Realizace projektu do budoucna může zásadně přispět k nárůstu kvality vzdělávání v obci i v regionu.

Kromě těchto „velkých“ a dlouhodobých projektů pedagogové připravují a realizují různé školní projekty. Na škole jsou pořádány projektové dny, kulturně vzdělávací akce, sportovní akce, kulturně historické exkurze. Žáci mají možnost se zúčastnit celé řady sportovních i vědomostních soutěží.

Třídní kolektivy vyjíždějí pravidelně na exkurze, školy v přírodě, lyžařský kurz, žáci pomáhají spolupořádat aktivity zaměřené na tvorbu a stmelení kolektivu.

Škola je partnerem obce při pořádání obecních akcí a setkání. Žáci se spolupodílí na organizaci akcí, zajišťují zejména kulturní vystoupení.

Břežanská škola žije pohybem

Projekt je zaměřen na rozvoj pohybových aktivit dětí a žáků a obohacení výuky tělesné výchovy. Vzhledem ke skvělým podmínkám, které našim žákům vytvořila obec Dolní Břežany jako zřizovatel naší ZŠ (velmi moderní sportovní hala a nové multifunkční hřiště, srov. též kap. 2. 1.), si naše škola stanovila jako jednu ze svých priorit podporu sportu a rozvoj pohybového potenciálu svých žáků.

Projekt realizuje škola ve spolupráci s obcí Dolní Břežany a především ve spolupráci s odborným týmem pod záštitou projektu Wannado - mezinárodní platformy přivádějící systematickými aktivitami děti a mládež k pohybu. Naše škola je první pilotní školou v České republice. Pilotní fáze tohoto projektu proběhne ve školním roce 2018/2019.

Hlavní cíle projektu:

 • obohatit osnovy ZŠ pro výuku tělesné výchovy
 • plně využít kvalitní sportovní zázemí v obci
 • motivovat děti a žáky k pohybu a najít každému vhodnou aktivitu, která ho bude bavit
 • rozšířit nabídku mimoškolních pohybových aktivit včetně víkendových akcí pro celou rodinu
 • motivovat děti k aktivnímu trávení volného času tak, aby je sport provázel celým dalším životem
 • připravit online aplikaci, která bude vyhodnocovat pohybové pokroky dětí
 • aktivně zapojit do realizace projektu děti i rodiče

SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY

Škola klade velký důraz na spolupráci s rodiči, bez jejichž pomoci nelze kvalitně naplnit cíle školního programu. Spolupráce s rodiči žáků se v posledních letech velmi rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit po vzájemné dohodě s ředitelkou školy, popř. s vyučujícími kdykoli, dále v době konzultačních hodin a třídních schůzek a v době akcí pořádaných školou. Rodiče jsou o činnosti a aktivitách školy informováni prostřednictvím webových stránek, žákovských knížek/průkazů, e-mailů a školního Infokanálu (systém pro informování prostřednictvím SMS zpráv).

Rozhodnutím zastupitelstva obce Dolní Břežany byla dne 4. 6. 2001 zřízena Rada školy při Základní škole a Mateřské škole Dolní Břežany. Rada je orgánem školy, který umožňuje rodičům žáků, pracovníkům školy a občanům obce podílet se na správě školy. Členové rady jsou volení nebo jmenováni na funkční období dvou let. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetina je volena pedagogickými pracovníky z řad pracovníků školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků ze svých řad. Rada pravidelně zasedá a plní všechny své funkce, především funkci veřejné kontroly školy.

Na podzim roku 2002 vzniklo Sdružení rodičů při Základní škole Dolní Břežany. Na ministerstvu vnitra je zaregistrováno od 21. 11. 2002. Sdružení rodičů ZŠ a MŠ Dolní Břežany je partnerem školy. Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením rodičů dětí z mateřské a základní školy. Cílem sdružení je aktivně přispívat k organizaci zájmových a vzdělávacích aktivit a spolupracovat se ZŠ a MŠ Dolní Břežany na zkvalitňování výuky. Ve Sdružení rodičů jsou zastoupeni rodiče ze všech tříd MŠ a ZŠ, prostřednictvím svých dětí jsou hlavním odběratelem služeb poskytovaných základní školou.

Škola úzce spolupracuje s vedením obce Dolní Břežany, která je jejím zřizovatelem. Společně se snaží naplnit strategické cíle rozvoje pro oblast vzdělávání

 

Ing. Iva Fischerová, ředitelka školy (aktualizováno v srpnu 2019)

 

Nejnovější články a aktuality
ZGRkZGFi