• Ambitions slider

Platby

Aktualizováno 17. 8. 2018

Základní informace

Veškeré platby lze od září 2013 hradit pouze bezhotovostním převodem na účet školy (číslo účtu 102490960/0300) s příslušným variabilním symbolem žáka a specifickým symbolem platby (viz dále). Jiný způsob hrazení plateb je možný pouze na základě individuální dohody s ředitelkou školy.

Jako variabilní symbol u jednotlivých bezhotovostních plateb slouží tzv. identifikační číslo Vašeho dítěte. Identifikační číslo má přiděleno každý žák, a to právě kvůli identifikaci bezhotovostních plateb. Číslo mají děti zapsáno v žákovské knížce (průkazu), popř. si je můžete najít přes webové rozhraní v systému Bakláři (záložka Osobní údaje - evidenční číslo žáka). Dětem, které navštěvovaly naši MŠ, toto číslo zůstává i pro docházku na základní školu. Ostatním dětem bude toto číslo přiděleno a třídní učitelky jim ho zapíší na začátku školního roku do žákovské knížky (průkazu).

Specifické symboly pro jednotlivé druhy plateb:

2 – lyžařský kurz

3 – družina

4 – záloha na akce ZŠ (viz dále)

5 – záloha na akce MŠ

6 – plavecký kurz

7 – škola v přírodě

8 – dary

9 – školné v MŠ


Záloha (na akce)

Zábavné i naučné akce, kterými učitelé doplňují probírané učivo, ale také pomůcky na výtvarnou výchovu a pracovní vyučování, popř. pracovní sešity, jsou po dohodě s rodiči placeny z tzv. záloh (na akce). Tuto zálohu, na jejíž přibližné výši se dohodnou rodiče s třídním učitelem na první třídní schůzce, posílají rodiče na účet svého dítěte (jako variabilní symbol slouží jeho identifikační číslo a jako specifický symbol slouží v tomto případě číslo 4) a popř. ji průběžně doplňují. Účtování záloh provádí paní Manhartová (manhartova@skolabrezany.cz; tel. 220 990 815). Informaci o stavu zálohy je možné získat i od třídního učitele.


Stravování

 • Cena obědů je odstupňovaná podle jednotlivých kategorií. Podle vyhlášky 107/2005 Sb. není žák  zařazován do cenové kategorie podle třídy, ale podle věku, kterého dosáhne v daném školním roce (např. v květnu dosáhne 11 let, tedy od září je již v 2. věkové kategorii)
 • Od 1. února 2014 platí tyto ceny:
  • I. skupina (7 – 10 let) – 27 Kč
  • II. skupina (11 – 14 let) – 29 Kč
  • III. skupina (15 a více let) – 30 Kč
 • Platby stravného:
  • bezhotovostním převodem na účet školní jídelny č. 281707685/0300
   • konstantní symbol 0308
   • variabilní symbol ve tvaru 9999 000  a trojmístné identifikační číslo žáka (Pokud je číslo Vašeho dítěte dvojmístné, zadejte před ním ještě 0, např. 032.

Obědy lze objednat jen do výše kreditu Vašeho dítěte, stravné je tedy nutné platit PŘEDEM. V případě nedostatku peněz na účtu NELZE obědy objednávat.

Obědy bez objednání nebudou vydány.

Stav kreditu můžete sledovat po přihlášení přímo na svém účtu.

Obědy se odhlašují nejpozději do 14:00 předchozího pracovního dne. V případě neočekávané absence je možné vyzvednout oběd první den nemoci ve školní jídelně v obvyklých výdejních časech. Neodhlášené obědy propadají.

Vedoucí školní jídelny: Renata Krahulíková


Školní družina

 • Cena: platí se podle počtu dní v týdnu, na které je dítě do družiny přihlášeno
  • 1 den v týdnu – 100 Kč měsíčně
  • 2 dny v týdnu – 200 Kč měsíčně
  • 3 dny v týdnu – 300 Kč měsíčně
  • 4 dny v týdnu – 400 Kč měsíčně
  • 5 dní v týdnu – 500 Kč měsíčně
  • pouze ranní družina – 250Kč měsíčně
 • Platby                         
  • bezhotovostním převodem na účet č. 102490960/0300
   • specifický symbol 3
   • konstantní symbol 0308
   • variabilní symbol dítěte = identifikační číslo Vašeho dítěte
 •  lze provádět po jednotlivých měsících nebo najednou
 • Termíny plateb:
  • vždy do 15. dne daného měsíce

Vedoucí školní družiny: Marcela Nygrýnová

Ve dnech mimořádného volna je možné přihlásit dítě do celodenní školní družiny za poplatek 100 Kč na den. V těchto dnech funguje družina pouze v případě dostatečného zájmu rodičů. 

Nejnovější články a aktuality
NjRjN