• Ambitions slider

Platby

Aktualizováno 27. 8. 2020

Základní informace

Veškeré platby lze hradit pouze bezhotovostním převodem na účet školy (číslo účtu 102490960/0300) s příslušným variabilním symbolem žáka a specifickým symbolem platby (viz dále). Jiný způsob hrazení plateb je možný pouze na základě individuální dohody s ředitelkou školy.

Jako variabilní symbol u jednotlivých bezhotovostních plateb slouží tzv. identifikační číslo Vašeho dítěte. Identifikační číslo má přiděleno každý žák, a to právě kvůli identifikaci bezhotovostních plateb. Číslo mají děti zapsáno v žákovské knížce (průkazu), popř. si je můžete najít přes webové rozhraní v systému Bakláři (záložka Osobní údaje - evidenční číslo žáka). Dětem, které navštěvovaly naši MŠ, toto číslo zůstává i pro docházku na základní školu. Ostatním dětem bude toto číslo přiděleno a třídní učitelky jim ho zapíší na začátku školního roku do žákovské knížky (průkazu).

Specifické symboly pro jednotlivé druhy plateb:

2 – lyžařský kurz

3 – družina

4 – záloha na akce ZŠ (viz dále)

5 – záloha na akce MŠ

6 – plavecký kurz

7 – škola v přírodě

8 – dary

9 – školné v MŠ


Záloha (na akce)

Zábavné i naučné akce, kterými učitelé doplňují probírané učivo, ale také pomůcky na výtvarnou výchovu a pracovní vyučování, popř. pracovní sešity, jsou po dohodě s rodiči placeny z tzv. záloh (na akce). Tuto zálohu, na jejíž přibližné výši se dohodnou rodiče s třídním učitelem na první třídní schůzce, posílají rodiče na účet svého dítěte (jako variabilní symbol slouží jeho identifikační číslo a jako specifický symbol slouží v tomto případě číslo 4) a popř. ji průběžně doplňují. Účtování záloh provádí paní Manhartová (manhartova@skolabrezany.cz; tel. 220 990 815). Informaci o stavu zálohy je možné získat i od třídního učitele.


Stravování

 • Cena obědů je odstupňovaná podle jednotlivých kategorií. Podle vyhlášky 107/2005 Sb. není žák  zařazován do cenové kategorie podle třídy, ale podle věku, kterého dosáhne v daném školním roce (např. v květnu dosáhne 11 let, tedy od září je již v 2. věkové kategorii)
 • Od 1. září 2020 platí tyto ceny:
  • I. skupina (7 – 10 let) - 32 Kč
  • II. skupina (11 – 14 let) – 34 Kč
  • III. skupina (15 a více let) – 37 Kč
 • Platby stravného:
  • bezhotovostním převodem na účet školní jídelny č. 281707685/0300
   • konstantní symbol 0308
   • variabilní symbol ve tvaru 9999 000  a trojmístné identifikační číslo žáka (Pokud je číslo Vašeho dítěte dvojmístné, zadejte před ním ještě 0, např. 032. Pokud je naopak již čtyřmístné, zadejte o 0 méně, tedy 9999 00 + Vaše číslo). Vždy musí být zadáno 10 znaků.

Obědy lze objednat jen do výše kreditu Vašeho dítěte, stravné je tedy nutné platit PŘEDEM. V případě nedostatku peněz na účtu NELZE obědy objednávat.

Obědy bez objednání nebudou vydány.

Stav kreditu můžete sledovat po přihlášení přímo na svém účtu.

Obědy se odhlašují nejpozději do 14:00 předchozího pracovního dne. V případě neočekávané absence je možné vyzvednout oběd první den nemoci ve školní jídelně v obvyklých výdejních časech. Neodhlášené obědy propadají.

Vedoucí provozu školní jídelny: Renáta Krahulíková


Školní družina

 • Cena300 Kč měsíčně (jednotná cena při jakékoli docházce, vč. ranní družiny)
 • Platby                         
  • bezhotovostním převodem na účet č. 102490960/0300
   • specifický symbol 3
   • konstantní symbol 0308
   • variabilní symbol dítěte = identifikační číslo Vašeho dítěte
 •  lze provádět po jednotlivých měsících nebo najednou
 • Termíny plateb:
  • vždy do 15. dne daného měsíce

Vedoucí školní družiny: Marcela Nygrýnová

Ve dnech mimořádného volna je možné přihlásit dítě do celodenní školní družiny za poplatek 100 Kč na den. V těchto dnech funguje družina pouze v případě dostatečného zájmu rodičů. 

Nejnovější články a aktuality
MTczZjlkZ