• Ambitions slider

Rozšířená výuka

​Aktualizováno 6. 2. 2020


Základní informace

Koncept tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů realizuje naše škola od školního roku 2016/2017. Rozšířený program výuky je v souladu s dlouhodobou snahou vedení školy a zřizovatele školy Obce Dolní Břežany zkvalitňovat a rozšiřovat nabídku vzdělávání v obci a v regionu.

Třídy s rozšířenou výukou jsou otevřeny všem zájemcům z regionu Dolnobřežansko a plníme je do maximálního počtu 18 žáků.

Zaměření tříd vychází ze Školního vzdělávacího programu Břežanská škola, který akcentuje výuku přírodovědných a technickýchpředmětů. Zároveň souvisí s vývojem regionu v posledních letech a s potřebami trhu práce, zejména pak s těmito trendy:

  • Dlouhodobě roste význam přírodovědných oborů pro současnou společnost a naopak klesá zájem o studium těchto oborů. Třídy se zaměří zejména na rozšíření výuky matematiky a přírodovědných předmětů při současném důrazu na zachování vysokého standardu výuky jazyků.
  • Škola dlouhodobě akcentuje výuku matematiky a přírodovědných oborů v rámci běžných tříd. Dlouhodobě přesto roste mezi rodiči napříč ročníky poptávka po rozšíření výuky o nové metody, šíři a hloubku probírané látky.Cílem vedení školy je v souladu s dlouhodobou strategií obce v oblasti vzdělávání rozšířit nabídku vzdělávání přímo v regionu, snížit odchody dětí za vzděláváním do jiných škol, podpořit výuku dětí s nadáním pro matematiku a přírodovědné obory v rámci klasické základní školy. Pro zatraktivnění výuky chceme také maximálně využívat naše nové moderní polytechnické dílny.

Výuka v třídách s rozšířenou výukou

Třídy s rozšířenu výukou jsou určeny pro zvídavé děti, které mají chuť a předpoklady se intenzivněji vzdělávat. Vzhledem k vyšším nárokům kladeným na žáky v těchto třídách procházejí zájemci ověřením matematických a jazykových předpokladů. 

Cílem rozšířeného programu je podnítit v žácích zájem o učení, žáci budou motivováni k samostatnému řešení problémových úloh, kreativitě, hlubšímu pronikání do probírané látky, ale i spolupráci v týmu, sdílení poznatků a zkušeností. Výuka probíhá na základě Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Břežanská škola a je doplněna o volitelné odborné kurzy (anotace jednotlivých kurzů a výše poplatku bude včas uveřejněna). 


Aktuální informace

  • V tomto školním roce (2019/2020) probíhá výuka v devíti třídách s rozšířenou výukou  (1. až 9. ročník).

  • V příštím školním roce otevřeme jednu 1. třídu s rozšířenou výukou pro 18 žáků.

  • Uvolní-li se místa, proběhne začátkem června 2020 doplňující přijímací řízení do budoucího 6. a 8. ročníku (test z českého jazyka, matematiky a zkouška z angličtiny).

  • Kapacita tříd s rozšířenou výukou v ostatních ročnících je zcela naplněna.

  • 18. března 2020 proběhne od 17:00 v sálech nového školního pavilonu informační schůzka především (ale nejen) pro rodiče budoucích prvňáčků, kteří mají zájem o zařazení dětí do tříd s rozšířenou výukou.

  • Pro případné dotazy kontaktujte prosím přímo paní ředitelku (Ing. Fischerová: fischerova@skolabrezany.cz nebo 604 798 498).


Nejnovější články a aktuality
Zjg2Mm