• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

4.A_Shrnutí_14.10.-23.10. [4.A]

Shrnující informace za období 14.10.-23.10.2020

Český jazyk

- skupiny bě/bje, vě/vje, pě

- procvičování a prohloubení znalostí o vyjmenovaných slovech po V, psaní rozdílů vy/vi

- procvičování slovních druhů

- procvičování mluvnických kategorií podstatných jmen (rod, číslo, pád)

- procvičování mluvnických kategorií sloves (osoba, číslo, čas), slovesné tvary, neurčitek

- sloh: osnova, vypravování podle osnovy

Matematika

- rovnice

- násobení a dělení v oboru násobilky i mimo obor malé násobilky, dělení se zbytkem, indické násobení dvojciferným činitelem

- sudá a lichá čísla

- počítání se závorkami

- písemné sčítání, odčítání a násobení

- slovní úlohy

Prostředí: děda Lesoň, násobilkové obdélníky, součtové trojúhelníky, pavučiny

Přírodověda

- minerály a minerální látky

- voda 

Vlastivěda - dějepis

- naši předci, příchod Slovanů, každodenní život Slovanů

Nejnovější články a aktuality
MWQyMD