• Ambitions slider

Základní informace

Péči o naše žáky zajišťují především dvě pracoviště - Školní poradenské pracoviště (viz níže) a Regionální poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) je již několik let neodmyslitelnou součástí ZŠ a MŠ Dolní Břežany. Stejně jako celá naše škola se v posledních letech rozrostl také tým ŠPP. Jeho součástí jsou výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog a školní speciální pedagog. Naši odborníci se věnují celé řadě činností a jsou tu k dispozici pro žáky, jejich rodiče i učitele.

Výchovný poradce se věnuje zejména problematice kariérového poradenství a procesu inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně žáků nadaných).

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Školní psycholog a školní speciální pedagog vytváří systém včasné identifikace žáků s výukovými obtížemi a pracují individuálně s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami v rámci předmětu speciálně pedagogická péče. Dále se věnují metodické podpoře učitelů a zákonných zástupců žáků, zajišťují krizovou intervenci, spolupracují s asistenty pedagoga. Všichni odborníci spolupracují se specializovanými zařízeními a institucemi (OSPOD, PPP, SPC, …).
 

Personální obsazení ŠPP

Ve školním roce 2019/20 pracuje ŠPP v tomto složení:

speciální pedagog a koordinátor inkluze: Mgr. Jana Zapotilová ( zapotilova@skolabrezany.cz, tel. 220 990 890)

výchovný poradce: Ing. Iva Fischerová (fischerova@skolabrezany.cz, tel. 220 990 886)

metodik prevence: Mgr. Ivo Mikšovský (miksovsky@skolabrezany.cz, tel. 220 990 853)

školní psycholog: Mgr. Kateřina Dorňáková (dornakova@skolabrezny.cz, tel. 220 990 896)

vyučující předmětu speciálně pedagogické péče: Mgr. Alena Brožová (brozova@skolabrezany.cz; tel. 220 990 857)

 

 

 

Nejnovější články a aktuality
ZDA3ZTY