• Ambitions slider

Základní informace

ZŠ a MŠ Dolní Břežany je školou, která klade velký důraz na individuální přístup ke každému jednotlivci, na rozvoj potenciálu všech žáků a respektování jejich možností a schopností. Značná pozornost je věnována včasné identifikaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žáků nadaných či mimořádně nadaných, u kterých se škola snaží rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti nad rámec běžných výstupů.

Důležitou součástí každodenního chodu školy je Školní poradenské pracoviště (ŠPP).

V jeho rámci ve škole působí výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog a školní speciální pedagog. Tito odborní pracovníci se věnují celé škále činností a jsou k dispozici žákům, jejich zákonným zástupcům i všem pedagogickým pracovníkům školy.

Výchovný poradce se kromě problematiky výchovně-vzdělávací věnuje kariérovému poradenství a procesu inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných.

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Školní psycholog a školní speciální pedagog vytvářejí systém včasné identifikace žáků s výukovými obtížemi nebo žáků s nadáním a individuálně se věnují žákům se speciálně vzdělávacími potřebami v rámci předmětu speciálně pedagogická péče (SPP). Dále poskytují metodickou podporu pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům žáků, zajišťují krizovou intervenci či metodicky vedou asistenty pedagoga.

 

Ve školním roce 2020/21 pracuje ŠPP v tomto složení:

 

vedoucí ŠPP, speciální pedagog a koordinátor inkluze: Mgr. Jana Zapotilová

(zapotilova@skolabrezany.cz, tel. 220 990 890)

 

výchovný poradce: Ing. Iva Fischerová

(fischerova@skolabrezany.cz, tel. 220 990 886)

 

metodik prevence: Mgr. Ivo Mikšovský

(miksovsky@skolabrezany.cz, tel. 220 990 853)

 

školní psycholog a speciální pedagog: Mgr. Kateřina Dorňáková

(dornakova@skolabrezny.cz, tel. 220 990 896)

 

vyučující předmětu SPP: Anna Vlčková

(vlckova@skolabrezany.cz, tel. 220 990 853)

Nejnovější články a aktuality
ZWMxMWI