• Ambitions slider

Základní informace

Škola Břežany klade velký důraz na individuální přístup ke všem žákům. Záleží nám na rozvoji jejich potenciálu, zároveň však respektujeme možnosti a schopnosti každého jednotlivce. Značnou pozornost věnujeme včasné identifikaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich všestranné podpoře. V neposlední řadě se zabýváme i problematikou žáků nadaných a mimořádně nadaných, jejichž schopnosti a dovednosti se snažíme maximálně rozvíjet.

Důležitou součástí každodenního chodu školy je proto Školní poradenské pracoviště. V jeho rámci působí školní speciální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce a metodik prevence. Tito odborní pracovníci se věnují celé škále činností a jsou k dispozici žákům, jejich zákonným zástupcům i všem pedagogickým pracovníkům školy.

Školní psycholog a školní speciální pedagog vytvářejí systém včasné identifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálně se jim věnují. Dále např. poskytují metodickou podporu pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům žáků, zajišťují krizovou intervenci, pracují s třídními kolektivy či metodicky vedou asistenty pedagoga.

Výchovný poradce se kromě problematiky výchovně-vzdělávací věnuje kariérovému poradenství a procesu inkluze.

Školní metodik prevence zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování. Úzce spolupracuje s třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost.

 

Ve školním roce 2021/22 pracuje ŠPP v tomto složení: 

vedoucí ŠPP, školní speciální pedagog a koordinátor inkluze:
Mgr. Jana Zapotilová zapotilova@skolabrezany.cz, tel. 220 990 890; 605 827 670

školní psycholog a speciální pedagog:
Mgr. Kateřina Dorňáková dornakova@skolabrezany.cz, tel. 220 990 896 

výchovný poradce:
Ing. Iva Fischerová fischerova@skolabrezany.cz, tel. 220 990 886; 604 798 498

metodik prevence:
Mgr. Ivo Mikšovský miksovsky@skolabrezany.cz, tel. 220 990 853 

vyučující předmětu SPP:
Ing. Mgr. Alena Vyšínová vysinova@skolabrezany.cz, tel. 220 990 891

Nejnovější články a aktuality
ZGI5Y