Stanovy a slib

Stanovy Školního parlamentu:

  • Na začátku školního roku jsou zvoleni svými spolužáky dva zástupci z 6. až. 9. tříd.
  • Členové Školního parlamentu svoji funkci zastávají po dobu jednoho školního roku.
  • V případě nutnosti může být zástupce třídy nadpoloviční většinou svých spolužáků odvolán a na jeho místo zvolen jiný zástupce třídy. 
  • Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání Školního parlamentu, v případě nutnosti je povinen se omluvit.
  • Každý člen Školního parlamentu pravdivě informuje spolužáky o průběhu jednání parlamentu. 
  • Rozhodnutí Školního parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.
  • Školní parlament nezasahuje do školních záležitostí, jejichž rozhodování je v pravomoci vedení školy. Jejich rozhodnutí Školní parlament respektuje. 
  • Členové Školního parlamentu mají právo dotazovat se učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy. 
  • Žáci, učitelé a veřejnost jsou informováni o činnosti Školního parlamentu prostřednictvím webu, sociálních sítí a vývěsky. 
  • Členové Školního parlamentu mají právo nepřijmout zástupce, který by mohl narušit práci a nereprezentoval by svým jednáním dobré jméno Školního parlamentu.

 

Slib členů Školního parlamentu:

„Slibuji na svou čest, že jako zvolený člen Školního parlamentu se budu zúčastňovat pravidelných i mimořádných zasedání a podílet se aktivně na plnění úkolů, které si stanovíme. Budu se zasazovat o dodržování školního řádu a zásad slušného chování mezi žáky a učiteli. Budu usilovat o férové jednání mezi žáky, podle svých sil nedopustím vylučování z kolektivu, ponižování, zesměšňování a budu dbát zásady, že každý na naší škole má právo na pocit spokojenosti, včetně učitelů.“

Sdílet  

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies